Hudobné združenie MUSICANTICA SLOVACA z Nitry sa venuje už takmer desať rokov oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka z nášho územia ale aj zo vzdialenejších európskych krajín.
Tomuto zodpovedá aj ich bohatý inštrumentár originálov a replík historických hudobných nástrojov, ktoré vytvorili majstri Juraj Dufek, Dušan Holík, Petr Indrák, Pavel Číp, Csibi Szabolcs, Jozef Šuška, Rastislav Trnovec a Robert Žilík. Osobitnú pozornosť venuje združenie pôvodným textom a ich umeleckým prekladom.
MUSICANTICA SLOVACA pravidelne koncertuje doma i v zahraničí, na svojom konte má hudobný film „Duch stredoveku“, CD „Po stopách dávnej hudby“ CD „Od Adventu do Troch Kráľov“, CD Fašangi v Ujlaku“ a najnovšie CD „Keť husári verbuvali“ – hudba a slovo z obdobia uhorsko-osmanských vojen.
Okrem stálych členov (Robert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková, Miroslava Blažeková, Tomáš Blažek) MUSICANTICA SLOVACA spolupracuje s ďalšími hudobníkmi, hudobnými a tanečnými telesami (Juraj Dufek, Dušan Holík, Vladimír Rusó, Juraj Hatrík, Miloš Valent, Solamente naturali, Troubadours Art Ensemble, Duo Dachti, Saltarello, FS Drienka).
Hudobné združenie venuje pozornosť aj hudobno-pedagogickej činnosti: realizuje komentované koncerty pre školskú mládež, kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, osvetové strediská, knižnice) a seniorov.